Uživatelské podmínky

 • Veronika Ziková, se sídlem Spojovací 142, 569 43 Jevíčko, IČ03201686, DIČ 8553284091 fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen "Provozovatel") a uživatel zapsaný v katalogu dodavatelů na portále skolarium.cz (dále jen "Dodavatel") uzavírají tuto smlouvu, kterou jsou mezi smluvními strany vymezeny podmínky užití portálu skolarium.cz. Smlouva je platně uzavřena zápisem Dodavatele do Katalogu.
 • Zápisem do katalogu se rozumí registrace Dodavatele, po jejímž dokončení bude Dodavateli zřízena vlastní stránka s údaji o Dodavateli (dále jen „Profil“).
 • Portál skolarium.cz představuje katalog dodavatelů, jež v elektronické formě poskytuje široké veřejnosti se zaměřením na školy možnost vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů a dalších informací o právnických osobách, fyzických osobách-podnikatelích a dalších subjektech dodávajících zboží, výrobky nebo služby školám a jiným školským organizacím.
 • Informace publikované na skolarium.cz jsou zveřejněny bezplatně a jejich účelem je poskytnout uživateli informace o subjektech zařazených v katalogu.
 • Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na skolarium.cz. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací prezentovaných na skolarium.cz i funkčních možností webových stránek. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek skolarium.cz, i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití portálu skolarium.cz, a to i v případě, že by Provozovatel byl označen jako možný původce těchto škod.
 • Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek skolarium.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu skolarium.cz.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zprostředkované poptávky/nabídky), a vyhrazuje si právo odstranit či nedoručit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Vyhodnocení obsahu zprávy je výhradně v kompetenci Provozovatele.
 • Uživatel není oprávněn pořídit si kopii databáze či její části. V případě pořízení jakýchkoli kopií databáze uživatel porušuje autorská práva Provozovatele.
 • Informace ze stránek skolarium.cz. (informace o subjektech, službách a institucích) může uživatel používat výhradně pro svoji vlastní potřebu!
 • Je zejména zakázáno:
  • pořizovat kopie katalogu či její části.
  • jakýmkoli způsobem data obsažená jinde než na vlastním Profilu Dodavatele v katalogu upravovat.
  • překládat data v katalogu do jiných národních jazyků, zahrnout je do jiných programových produktů a šířit produkty takto vzniklé (úplatně či bezúplatně), jakýmkoli způsobem tato data dále šířit, reprodukovat nebo vydávat, nebo používat tato data a údaje jako přímý prostředek výdělečné i nevýdělečné podnikatelské činnosti; Provozovatel je výlučným nositelem majetkových i autorských práv k veškerému obsahu katalogu vyjma grafických podkladů v profilu Dodavatele vložených Dodavatelem.
  • šířit prostřednictvím kontaktů uvedených v databázi obchodní sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 • V případě, že některá část těchto uživatelských podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní části těchto uživatelských podmínek zůstávají i nadále v platnosti.
 • Tyto uživatelské podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2016.